VEHICULES DE COLLECTION

samedi 16 mars 2019 15:00
autoworld, Esplanade du cinquantenaire , 11 1000 Bruxelles
Informations sur la vente
Véhicules de Collection 1900 - 2019
Expert : Monsieur Nicolas Marceau
autos@collindubocage.com
06 74 28 21 56
Conditions de ventes

VERKOOPSVOORWAARDEN (Conditions de vente en français plus bas)

 

PARIS-ENCHERES en BRUXELLES-ENCHERES zijn bedrijven van de vrijwillige verkoop van meubilair bij openbare veiling

COLLIN du BOCAGE is een handelsmerk eigendom van PARIS-ENCHERES

PARIS-ENCHERES en BRUXELLES-ENCHERES handelen als gemachtigde voor de verkoper, de veilingmeester is niet een partij bij de koopovereenkomst tussen de verkoper en de succesvolle bieder. 

Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor de veilingen georganiseerd door het veilinghuis BRUXELLES-ENCHERES.

De koper is geacht deze te aanvaarden door het enkel feit van zijn deelname aan de verkoop.

Loten te koop

Potentiële kopers worden uitgenodigd om te onderzoeken van de eigenschap van belang tijdens de tentoonstellingen georganiseerd voordat bieden door de veilinghuis BRUXELLES-ENCHERES. Statusrapporten kunnen worden gedeeld ter titel indicatieve en sierlijk op aanvraag, per post, telefoon of e-mail voor alle kavels van de lage schatting meer dan 1000 euro. Deze zijn gebaseerd op artistieke en wetenschappelijke kennis op het tijdstip van de verkoop en elke fout of verzuim kan geen verantwoordelijkheid voor de veilinghuis leiden. De verwijzingen opgenomen in de catalogus worden geleverd door de veilinghuis en de expert die hem in voorkomend geval helpt, onder voorbehoud van meldingen en aanpassingen aangekondigd op het tijdstip van de partij en bracht bij de notulen van de verkoop.

Afmetingen, gewichten en ramingen zijn slechts ter informatie vermeld. De kleuren van de werken aan de catalogus gebracht kunnen afwijken als gevolg van het afdrukproces.

Het ontbreken van verwijzing staat de catalogus geen enkele manier impliceert onvolmaaktheid die de partij, hetzij in perfecte staat van instandhouding of vrij van restauratie, slijtage, scheuren, relinen of andere.

Goederen worden verkocht in de staat waar zij op het tijdstip van de verkoop. Geen vordering worden geaccepteerd zodra de toewijzing uitgesproken, voorafgaande blootstelling heeft toegestaan het onderzoek van het object. Alle informatie gegeven in catalogi, advertenties of andere publicatie gemaakt door BRUXELLES-ENCHERES zijn slechts indicaties, boeiende niet op enigerlei wijze de verantwoordelijkheid van het veilinghuis.

Zij kunnen garanderen noch de auteur, de oorsprong, noch de datum, herkomst, toewijzen, schatting, gewicht, afmetingen of de toestand van de loten. Het is aan de koper om persoonlijk de juistheid van de feiten gereciteerd in deze diverse publicaties, catalogi, reclame. Elke klacht moet, op straffe van verval, bereiken Bruxelles Enchères binnen een termijn van 8 dagen na de terugtrekking van het object, per aangetekende brief. Echter, voor de verkoop onder voorbehoud van artikel 1649 kwartaal van het burgerlijk wetboek, de verkoper reageert tegen de koper van een gebrek aan overeenstemming dat wanneer de levering van het product was gedaan bestaat en die binnen een termijn van één jaar verschijnen. De koper wordt op straffe van nietigheid, aan de verkoper op de hoogte te stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waar de koper het gebrek gevonden heeft.

In geval van intrekking van een object door een deposant vóór de verkoop en na de publicatie, catalogus; of verandering van de minimumverkoopprijs waardoor het wordt onmogelijk een onmiddellijke verkoop van het object, zal de verkoper zullen betalen aan de veilinghuis Bruxelles Enchères een vergoeding berekend op aangegeven verkoopkosten on basis van de lage schatting in de catalogus. Het object verwijderd uit de levering van de verkoop zal worden geschorst tot de kosten van dergelijke voorschriften.  Bij gebrek aan regelgeving, zal het object opnieuw gepresenteerd aan de verkoop in het kader van de eerste verkoop opeising zijn.

Veiling

Veiling volgt de volgorde van de nummers van de catalogus. Bieders worden uitgenodigd om zich naar het veilinghuis  BRUXELLES-ENCHERES vóór de verkoop biedingen bekend te maken om de registratie van hun persoonlijke gegevens te laten registreren.  De gebruikelijke mode om te bieden is aanwezig in de kamer te zijn.

De koper dit dat wenst kan aankoopopdrachten geven of deelnemen aan het opbieden per telefoon moet de vorm verstrekt voor dit doel aan het eind van de catalogus van verkoop of op de website www.bruxelles-encheres.com of www.parisencheres.com gebruiken.

Dit formulier moet door de veilinghuis BRUXELLES-ENCHERES samen met een bankafschrift of bankgegevens ten minste twee dagen vóór de verkoop worden ontvangen. Het veilinghuis BRUXELLES-ENCHERES is in laden genadig veilingen telefonisch evenals inkooporders.

In alle gevallen zal de veilinghuis BRUXELLES-ENCHERES niet aansprakelijk zijn voor een probleem van telefoonverbinding ook vanaf een fout of nalatigheid bij de uitvoering van de orders ontvangen.

In het geval van twee identieke inkooporders is het de oudste orde die zal voorrang. In het geval van biedingen in de zaal voor een bedrag gelijk aan een inkooporder prevaleren de huidige bieder. De hoogste en laatste bieder zal de koper zijn. In het geval van dubbele effectieve erkenning bod door de veilingmeester, het lot zal opnieuw worden aangeboden, alle die aanwezigen kunnen concurreren op de tweede veiling.

Betaling

De verkoop wordt gedaan in contanten en in euro's. Betaling dient te geschieden onmiddellijk na de verkoop. In de hypothese waarin de opdrachtnemer niet heeft bekend van zijn persoonlijke gegevens vóór de verkoop, wel te rechtvaardigen zijn identiteit en Bank verwijzingen. Kopers betalen bovendien de toekenning, door lot, de volgende vergoedingen en belastingen:

-voor de verkoop van meubilair en kunstobjecten: 25% BTW inbegrijpen

- voor de verkoop van een auto van de collectie: 20% BTW inbegrijpen

Voor loten die uit een derde land van de Europese Unie verkommen, is er nodig toevoegen de BTW voor import die is:

-voor loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken * extra BTW van 6% on de veilingprijs.

-Voor loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken ** extra BTW van 21% on de veilingprijs.

De succesvolle bieder zal zitten kundig voor het voldoen van de betaling op de volgende manieren:

-in contant geld binnen de grenzen van de geldende wetgeving.

 -per bankoverschrijving

- creditcard

Niet betaling

In geval van niet-betaling binnen 20 dagen na de datum van verkoop, elk bedrag verschuldigd door de koper en bleef onbetaalde betaald zal worden verhoogd met 15% volledig terecht en zonder dat de vraag als vergoeding van de schade heeft geleden, met een minimum van 100 euro. Belang voor de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties onder de 02.08.2002 Act ook zullen verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving.

De toepassing van dit artikel doet geen obstakel de toewijzing van schadevergoedingen en de kosten die nodig zou zijn, en doet geen afbreuk aan de mogelijke toepassing van de procedure van een onverantwoord bied.

Werkzaamheden van een onverantwoord bied, de veiling huis behoudt zich om vordering van de aannemer nalatige betaling van het verschil tussen de oorspronkelijke projectprijs en de veiling op onverantwoordelijke biedprijs, indien deze lager is, evenals de kosten gegenereerd door de nieuwe veiling.

BRUXELLES-ENCHERES veiling huis behoudt het recht op schadevergoeding met de schulden aan de niet-verschenen succesvolle bieder. Ook behoudt BRUXELLES-ENCHERES veilinghuis als u wilt uitsluiten van toekomstige verkoopcijfers, winnende bieder die de verkoopvoorwaarden niet in acht genomen.

Het afhalen van de loten


De lotten zullen niet aan kopers afgeleveerd worden vóór het betaling van het volledige verschuldigde bedrag. Bij betaling via overschrijving, kan de aflevering worden uitgesteld tot de ontvangst van de betaling. Vanaf het moment van de toewijzing worden de objecten onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper geplaatst. Voor het verwijderen van loten die niet zijn verwijderd op de dag van de verkoop, is het raadzaam om eerst contact per e-mail met de Auction House BRUXELLES-ENCHERES meenemen.  Na een vertraging van tien dagen van vrije opslag, zal het in rekening worden gebracht 40 euros per maand per lot voor de objecten van kunst (10 euros per week per lot)  en 35 euros per dag voor voertuigen van de collectie.

Meubels, en in het algemeen de grote loten worden bewaard in de magazijnen van onze leveranciers. Opslag kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper en wordt rechtstreeks door de leveranciers volgens hun tarieven van kracht worden in rekening gebracht. Opslag van objecten doet zich niet de verantwoordelijkheid van het veilinghuis. Het vervoer van de loten wordt gedaan op de kosten en onder de verantwoordelijkheid van de koper. Objecten neemt niet de verantwoordelijkheid van het veiling huis. Het transport van loten wordt gemaakt op kosten en onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper.

Wetgevings- en juridische bevoegdheid

Deze verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen met betrekking tot hun bestaan, hun geldigheid en de uitvoering ervan zal worden beslist door de rechtbank in het rechtsgebied van het arrondissement van Brussel. 

AUTOWORLD  veiling

Veilingen die plaatsvinden in autoworld zijn te wijten aan de werking van het Museum een speciale logistiek.

Alle loten die verkocht zijn en die niet volledig betald zijn de dag na de verkoop zullen door onze partner van opslag ten koste van de koper worden vervoerd voor een bedrag van 150 euros per auto.

Alle voertuigen moeten hebben verlaten het Museum in de volgende nacht na de verkoop.

Resultaten van de verkoop op de internetsite

www.collindubocage.com of  www.bruxelles-encheres.com 

PARIS-ENCHERES
17, rue de Provence 75009 Parijs 
info@collindubocage.com
Tel. : +33 1 58 18 39 05

BRUXELLES-ENCHERES
Rue Edith Cavell 66 - 1180 Brussel
Bedrijf van vrijwillige verkoop van meubilair bij openbare veiling, goedgekeurd op 6 februari 2003 onder het nummer 2003-458 - RCS N° Parijs B 445271 679
CONDITIONS DE VENTE
PARIS-ENCHERES et BRUXELLES-ENCHERES sont des société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
COLLIN du BOCAGE est une marque commerciale propriété de PARIS-ENCHERES
PARIS-ENCHERES et BRUXELLES-ENCHERES agissent comme mandataire du vendeur, le commissaire priseur n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
Les ventes aux enchères organisées par la Maison de Ventes Bruxelles Enchères sont soumises aux présentes conditions. La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par la Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur simple demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique pour tous les lots dont la valeur de l’estimation basse dépasse 1000 euros
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la Maison de Ventes. Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des oeuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Toutes indications figurant dans les catalogues, publicités, ou autre publication faite par BRUXELLES-ENCHERES ne sont que des indications, n’engageant en aucune façon la responsabilité de la Maison de ventes. Elles ne garantissent ni l’auteur, ni l’origine, ni la date, la provenance, l’attribution, l’estimation, le poids, les dimensions ou l’état du lot. Il appartient à l’acheteur de s’assurer personnellement de l’exactitude des mentions portées dans ces différentes publications, catalogues, publicités.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Bruxelles Enchères dans un délai de 8 jours après le retrait de l’objet, par lettre recommandée. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 quater du code civil, le vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la parution du catalogue ou, en cas de modification du prix de réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à la Maison de Ventes Bruxelles Enchères à titre de dédommagement les honoraires vendeur calculés sur la base de l’estimation basse indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits honoraires.
En l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente selon les termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de la Maison de Ventes BRUXELLES ENCHERES avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente ou sur le site www.bruxelles-encheres.com ou www.parisencheres.com. Ce formulaire doit parvenir à la Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. Dans tous les cas, la Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données personnelles avant la vente, il devra justifier de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot , les frais et taxes suivants :
- Pour les ventes de mobilier et objets d’art : 25% TTC
- Pour les ventes d’automobiles de collection : 20% TTC
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la TVA à l’import soit :
- Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe * une TVA supplémentaire de 6 % du prix d’adjudication.
- Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe ** une TVA supplémentaire de 21 % du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire
- par carte bancaire
Défaut de paiement
En cas de non-paiement dans les 20 jours à dater de la vente, toute somme due par l’acheteur et demeurée impayée sera majorée de 15 % de plein droit et sans mise en demeure à titre d’indemnité forfaitaire pour le préjudice subi, avec un minimum de principe de 100 euros. Un intérêt de retard de paiement dans les transactions commerciales en vertu de la loi du 02.08.2002 sera également dû à compter de l’échéance de la facture, de plein droit et sans mise en demeure préalable.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de Ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication
sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, la Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de la vente, il est conseillé de contacter préalablement la Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES par mail.
Après un délai de dix jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 40 euros TTC par mois et par lot, soit 10 euros TTC par semaine et par lot pour les objets d’art et 35 euros TTC par jour pour les véhicules de collection.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de stockage sont à la charge de l’acheteur et lui seront facturés directement par les prestataires selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit belge. Toute contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de l’arrondissement de Bruxelles.
Ventes à AUTOWORLD:
Les ventes qui se déroulent à autoworld comportent du fait du fonctionnement du musée une logistique particulière.
Merci de noter que tous les lots vendus qui n’auront pas été réglés dans leur intégralité au plus tard le lendemain de la vente seront transportés chez notre partenaire de gardiennage aux frais de l’acquéreur pour un montant de 150 euros par automobile.
Tous les véhicules devant avoir quitté le musée le lendemain soir de la vente.
Résultats des ventes sur le site internet
www.collindubocage.com
ou www.bruxelles-encheres.com
PARIS-ENCHERES
17, rue de Provence 75009 Paris
info@collindubocage.com
Tél. : +33 1 58 18 39 05
BRUXELLES-ENCHERES
Rue Edith Cavell 66
1180 Bruxelles
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003
Sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679